Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov oddielu Orava otužilci


V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je oddiel Orava otužilci, ktorý je samostatnou základnou zložkou združenou pod občianskym združením Telovýchovná jednota ORAVAN Námestovo so sídlom Štefánikova 264/32, 029 01 Námestovo, IČO: 17057396, DIČ: 2021653788, ktorá sa riadi stanovami Telovýchovnej jednoty ORAVAN Námestovo.
Kontakt na oddiel Orava otužilci: info@oravaotuzilci.sk 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Na základe platných zákonov a predpisov spracúvame osobné údaje našich členov, dodávateľov a sponzorov na účel vedenia účtovníctva, účely uchovávania a archivácie.
Na základe zmluvného vzťahu a na účel jeho plnenia spracúvame osobné údaje členov nášho oddielu, združenia a peňažných darcov nášho združenia. Na základe predzmluvných vzťahov spracúvame údaje uchádzačov, ktorí prejavia záujem o členstvo v našom oddiely Orava otužilci.

Bezplatné novinky, informácie zasielame e-mailom len s Vaším dobrovoľným súhlasom. Takisto fotografie na našich webových stránkach zverejňujeme len s dobrovoľným súhlasom dotknutých osôb. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v každom zaslanom e-maile, alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@oravaotuzilci.sk
Osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávnených záujmov na účel uplatňovania právnych nárokov.

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?

Využívame služby niekoľkých sprostredkovateľov a tretích strán napríklad na prevádzkovanie našich databáz a e-mailov v cloude, zabezpečenie správy domén a webových stránok, právnych služieb, webovú analytiku.

Pri všetkých kontaktoch u tretích strán dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?


Osobné údaje uchovávame počas trvania súhlasu dotknutej osoby, spoločnosti počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
Osobné údaje získané na základe súhlasu (na odber noviniek alebo zverejnenie fotky), sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:
Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
• odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
• ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
• ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
• namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
• na splnenie zákonnej povinnosti,
• na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
• ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
• ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:
• len s Vaším súhlasom,
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
• z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: info@oravaotuzilci.sk Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára. Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho meta údaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje. Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.